PRAKTYKA POŁOŻNICZA JUNONA
JASZCZYŃSKA PENOWSKA GRZELAK MATELA SPÓŁKA PARTNERSKA
Przejdź do treści


Zakres kompetencji położnej środowiskowej/rodzinnej


Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:


 • edukację w zakresie planowania rodziny,

 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu

 • opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,

 • opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,

 • opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.


W realizacji świadczeń zdrowotnych położna środowiskowa/rodzinna współpracuje z:


 • lekarzem ginekologiem / położnikiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w obszarze jej działania,

 • pielęgniarką/położną praktyki

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,

 • pielęgniarką środowiskową/rodzinną,

 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,

 • pielęgniarką opieki długoterminowej,

 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,

 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.


Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki


 • Diagnozowanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym kobiet w przebiegu ciąży.

 • Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z działania czynników szkodliwych w środowisku.

 • Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji, do podejmowania działań wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

 • Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu, profilaktyce chorób.

 • Edukacji prozdrowotna.

 • Organizacja grup wsparcia.

 • Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób wieku dziecięcego i chorób ginekologicznych, onkologicznych.

 • Prowadzenie programu przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego.

 • Promowanie karmienia piersią.

 • Edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową.

 • Realizację prozdrowotnych programów profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia.Świadczenia w zakresie opieki nad kobietami w okresie ciąży i połogu oraz noworodkami i niemowlętami

w pierwszych 6-tygodniach życia • Objęcie czynną i systematyczną opieką kobiet ciężarnych, położnic, noworodków, oraz ich rodzin.

 • Dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą:

 • Zbieranie wywiadu.

 • Wykonywanie testu na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków.

 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych i wykonywanie testów diagnostycznych.

 • Wykonywanie pomiarów.

 • Ustalenie nieprawidłowości dokonanych pomiarów i przeprowadzonych badań.

 • Wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka.

 • Udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w nagłych przypadkach, przed przybyciem lekarza.

 • Monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej, przebiegu połogu, rozwoju noworodka.

 • Prowadzenie porodu fizjologicznego w warunkach domowych z zapewnieniem wymaganych zabiegów neonatologicznych w tym testów i szczepień ochronnych u noworodka.Świadczenia pielęgnacyjne w schorzeniach ginekologicznych.


 • Sprawowanie opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi.

 • Sprawowanie opieki paliatywnej nad kobietami, ocena jakości życia i wydolności psychofizycznej.

 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

 • Edukacja i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji.

 • Podawanie leków różnymi drogami i technikami.

 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach.Świadczenia usprawniające


 • Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia.

 • Usprawnienie ruchowe.

 • Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej

 • Ćwiczenia ogólno-usprawniające specyficzne wynikające z potrzeb zdrowotnych dla podopiecznych.


Wróć do spisu treści